Search

Anordning för elektrostimulering av ihåliga organ

Uppfinningen avser medicin, nämligen anordningar för genomförande av elektrisk stimulering av organ och vävnader och kan användas i obstetriker och gynekologi för förebyggande och behandling av inflammatoriska och andra sjukdomar, såväl som i urologi och proktologi. Det tekniska resultatet består i att utöka funktionaliteten på grund av en kombination av elektrisk stimulering med mekanisk påverkan samt förbättrad driftsäkerhet. Anordningen innefattar en dielektrisk kropp i form av en omkroppsdel ​​med en yttre yta konkav med avseende på dess längdaxel, en dielektrisk spets och en bas. Två anslutna till elektrodens kropp, ledarna förbinder elektroderna med en källa av elektriska pulser. Varje elektrod är gjord i form av en ring med en konisk yttre yta. Diametern på höljets tvärsnitt i delen av dess anslutning med elektroderna är lika med varje elektrodens mindre diameter. Den större diametern hos varje elektrod är lika med spetsen eller basens diameter vad gäller deras anslutning med elektroderna. I anordningen från basens sida finns ett axiellt hål för ledarnas utgång. Grunden ges med betoning. Spetsen är gjord droppformad. Konsekvent ansluten spets bildar den första elektroden, huset, den andra elektroden och basen en rotationsform av en sinusformad form. Enheten är försedd med en kontakt för anslutning till en källa med elektriska impulser. 1 il.

Uppfinningen avser medicin, nämligen anordningar för genomförande av elektrisk stimulering av ihåliga organ i obstetriker och gynekologi för förebyggande och behandling av inflammatoriska och andra sjukdomar såväl som i urologi och proktologi.

En anordning för elektrostimulering är känd vilken innehåller en elektronisk enhet och en elektrodenhet gjord i form av en dielektrisk stång som har en rund arbetsdel med ringformiga elektroder som spolas med den, ringformiga elektroder anslutna med individuella ledningar till en elektrod-enhet, medan i elektrodenheten är gapet mellan elektroderna lika elektrodens längd längs elektrodenhetens axel, på sin avrundade arbetsände, är en halvkärlselektrod placerad i spol med den medan elektroderna är gjorda från material som motsvarar de olika typerna av sjukdomar (se RF patent №2109528, 6 IPC, A 61 N 1/32 "Enhet för behandling av den urogenitala zonen", publicerad 04/27/1998).

Den kända anordningen åstadkommer elektrisk stimulering av en rörlig våg, som vid förändring av riktning alstrar en automatisk massage, imitera de taktila känslorna hos en mekanisk massager. Det kan emellertid inte ge effekt av doserad kraft och tillfällig påverkan på den lokala zonen hos det organ som behandlas.

Vidare, formen på den yttre ytan av anordningen upprepning bildar den anatomiska strukturen av kroppen, som skall behandlas, vilket minskar effektiviteten hos elektrisk stimulering, och frånvaron av fixeringshaken skapar vissa nackdelar när den införs i anordningskroppen, som skall behandlas på grund av en möjlig påverkan av smärta på ryggen kroppens vägg.

Närmast på väsentliga inslag i en apparat för elektrostimulering av ihåliga organ, omfattande: en dielektrisk kropp med dielektrisk halvsfärisk spets (plugg) och en bas (bärare) Elektrostimulator, en källa för elektriska pulser formade som en pulsgenerator försedd med en styrkrets och en strömkälla, med Denna elektrostimulator innehåller två elektroder installerade på kroppen, vilka var och en är gjord i form av en ring med en konisk yttre yta, huset är en rotationskropp i form av en stav med konkav i förhållande till den centrala axeln hos den yttre sidoytan för att bilda formen av anordningen, upprepande formen hos den anatomiska strukturen av stimulerad organ, varvid tvärsektionsdiameter av stången i den del som förbinder den med ringen är lika med diametern hos den mindre basen av varje ring, och diametern hos den större basen av varje ring är lika med diametern hos spetsen hos spetsen (plugg), med vilken en stor bas förbinder en av ringarna och diametern hos basen av den tvärgående Huset i anslutning till en annan ring, pulsgeneratorn och den avtagbara strömförsörjningen som är ansluten till den, är autonome, placeras i husets inre hålrum, på vars yta en brytare är ansluten till styrkretsen och hållaren är borttagbar i den del av huset som är motsatt angående stubben (se RF-patent №2207162, 7 IPC, A 61 N 1/36, "En anordning för elektrostimulering av musklerna och låsanordningen i rektum", publicerad 27 juni 2003.

Placeringen av källan för elektriska impulser inuti väskan tillåter inte användningen av källor till elektriska impulser med bredare funktionalitet vilket minskar effektiviteten av elektrisk stimulering och komplicerar också enheten och ökar dess dimensioner.

Dessutom är den kända anordningen endast avsedd för elektrisk stimulering och kan inte utföra mekaniska effekter på det organ som ska behandlas vilket minskar dess funktionalitet.

Frånvaron av ett fixeringsstopp gör enheten obekvämt när den införs i det organ som ska behandlas och evakueras.

Det tekniska resultatet av den ifrågavarande uppfinningen åstadkommer förbättring av effektiviteten hos elektrostimulering av ihåliga organ, utvidgning av funktionaliteten genom kombinering av elektrisk stimulering med mekanisk spänning samt förbättring av användbarheten hos anordningen.

Nämnda tekniska resultatet uppnås genom att i en apparat för elektrostimulering av ihåliga organ, som innefattar ett dielektriskt hus i form av en rotationskropp med en konkav med avseende på den längsgående axeln hos den yttre ytan, den dielektriska kåpan och basen, de två är anslutna vid elektrodkroppen, ledarna som ansluter elektroderna till en källa för elektrisk impulser med varje elektrod gjord i form av en ring med en konisk yttre yta och kroppens tvärsnittsdiameter i den del som förbinder den med elektroder är lika med ju mindre diametern hos varje elektrod, ju större diametern hos varje elektrod är lika med diametern av spetsen eller basen, som en del av deras förbindelse med elektroderna enligt uppfinningen i en anordning vid bassidan ett axiellt hål för utgångsledarna är basen försedd med ett anslag spets utformad droppform och seriekopplade spets, elektroden, huset, elektroden och basen bildar en rotationskropp av sinusformad form.

Genomförande från axelhålens bas för utgången av ledare som förbinder elektroderna med källan för elektriska pulser, kan du använda olika autonoma, inklusive bärbara källor för elektriska pulser med bredare funktionalitet, vilket ökar effektiviteten för elektrisk stimulering, dessutom minskar storleken på elektrodanordningen och Applicera det för att behandla tjejer.

Genomförande anordning av den roterande kroppen sinus medger samverkan med elektro hålla variabel mekanisk verkan på muskeln att vara organbehandling konvex eller konkav del av anordningen, vilket ökar effektiviteten av behandlingen och även tillåter samtidig elektro vestibul och inträde i slidan, är det nödvändigt vid behandling av flera sjukdomar, till exempel enuresis.

Genomförandet av basen med stoppet gör att du kan komma in i enheten på ett fast djup och användningen av stoppet som hållare förenklar införandet och evakueringen av enheten vilket ökar användbarheten hos enheten.

Genomförandet av ett droppformat tips förenklar införandet av enheten i organet som ska elektrostimuleras, vilket också förbättrar användbarheten hos enheten.

Tekniska lösningar som sammanfaller med uppsättningen av väsentliga särdrag enligt uppfinningen har inte identifierats, vilket möjliggör en slutsats om uppfinningens överensstämmelse med villkoret om patenterbarhet "nyhet".

Uppfinningens väsentliga särdrag hos uppfinningen, som förutbestämmer mottagandet av det angivna tekniska resultatet, följer inte uttryckligen från den kända tekniken, vilket tillåter att göra en slutsats om uppfinningens överensstämmelse med villkoret om patenterbarhet "uppfinningssteg".

Villkoren för patenterbarhet "industriell tillämplighet" bekräftas av exemplet av en specifik implementering av anordningen för elektrostimulering av ihåliga organ.

Ritningen visar en anordning för elektrostimulering av ihåliga organ.

En anordning för elektrostimulering av ihåliga organ innefattar en dielektrisk kropp 1 i form av en omkroppsdel ​​med en yttre yta konkav med avseende på dess längdaxel, en dielektrisk spets 2 och en bas 3, två elektroder 4 och 5 anslutna till kroppen och ledarna 6 och 7 förbinder elektroderna 4 och 5 med en källa av elektriska pulser (ej visad) med varje elektrod 4 och 5 gjord i form av en ring med en konisk yttre yta och tvärsnittsdiametern hos huset 1 i förbindelse med elektroderna 4 och 5 är lika med varje mindre diameter av varje th elektrod 4 och 5, den större diametern hos varje elektrod 4 och 5 är lika med diametern av spetsen 2 och basen 3 i termer av deras förbindelse med elektroderna 4 och 5.

I anordningen är det från sidan av basen 3 ett axiellt hål 8 för utmatning av ledarna 6 och 7 och basen 3 är försedd med ett stopp 9, spetsen 2 är droppformad och serien 1 kopplad i serie, den första elektroden 4, huset 1, den andra elektroden 5 och basen 3 formas kroppsrotation av sinusformad form.

Anordningen är utrustad med en kontakt 10 för anslutning till en elektrisk impulskälla (ej visad).

Elektroderna 4 och 5 är gjorda av material som är tillåtna för medicinsk användning (biologiskt inaktiva material), till exempel koppar, förnicklad mässing.

Eftersom den dielektriska användes plast som kan motstå sterilisering vid 160 ° C, resistent mot verkan av kloramin, exempelvis fluoroplastisk.

Enheten fungerar som följer.

Långsamt med en hastighet på 0,5-3 cm / s anordning för elektrostimulering införs i vagina. Inkludera källan för elektriska pulser (ej visad). Genom ledare 6 och 7 sänds elektriska impulser till elektroderna 4 och 5 och vidare till den stimulerade ytan.

Anordningen arbetar i läget med en konstant pulsvaraktighet från 20 till 140 Hz. Stimuleringen av stimulerande effekt: utgångsspänningen 4-6 V, ström 2-10 mA. Exponeringstiden i 2-12 minuter

I detta fall reduceras vävnaderna som är i kontakt med spetsen 2 och faller in i elektrodens 4 verkningsområde, och sedan, som anordningen går framåt, släpper de sig i området av hålrummets 1 hålrum. Efter avkoppling faller denna del av musklerna under verkan av elektroden 5 och basen 3, medan musklerna sammandrag igen, vilket förbättrar vävnad trofism, muskelton och orsakar en terapeutisk effekt. Vid behov ger ytterligare mekanisk massage av musklerna en fram och återgående rörelse av anordningen, vars yttersta position är fixerad av stoppet 9.

En anordning för elektrostimulering av ihåliga organ, innefattande en dielektrisk kropp i form av en omkroppsdel, en dielektrisk spets, en källa av elektriska pulser, två anslutna till elektrodkroppen, gjord i form av en ring med en avsmalnande yta och ledare, kännetecknad av att den innehåller en bas försedd med ett stopp, och ett axiellt hål görs i anordningen från basen för utgången av ledare som förbinder elektroderna till en oberoende källa av elektriska pulser, medan spetsen är tillverkad av droppformade former Och sekventiellt ansluten en spetselektrod kropp, elektroden och baskroppen bildar en sinusformad rotation.

STIMULERING AV ALLMÄNNA ORGANER OCH ENHET FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN

Uppfinnarens namn: Malygin Alexander Vyacheslavovich; Kleimenov Yury Yurievich
Namn på patentinnehavaren: Malygin Alexander Vyacheslavovich; Kleimenov Yury Yurievich
Korrespondensadress: 197136, St. Petersburg, PO Box 73, Pat. GPMus, reg. № 83
Patentets startdatum: 2001/11/05

Användning: medicin, nämligen sexologi, preventivmedel med inbyggt stimulerande medel. Kärnan i stimuleringsmetoden för genitala organ med samtidig preventivmedel innefattar användning av kondom och samtidig elektrisk stimulering av könsorganen hos en man och en kvinna. I detta fall utförs stimulering under coitus med en konstant eller pulserad spänning av 1-9 V genom elastiska längsgående diametralt motsatta elektriskt ledande element som är delar av kondomen och är anslutna till olika poler av strömkällan. I detta fall separeras de ledande delarna av kondomen med en icke-ledande del längs produktens längdkomponent. Synkroniseringen av effekten säkerställs genom intermittent spänningsförsörjning vid kroppens kontakt. En anordning för att genomföra metoden innehåller en kondom och en spänningskälla. Kondomen består av två elektriskt ledande delar och en icke-ledande mittdel, dessutom införs en synkroniserare dessutom i enheten, medan de elektriskt ledande delarna är anslutna till olika poler av spänningskällan genom synkroniseraren. Det tekniska resultatet är en ökning av stimulans effektivitet.

BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN

Uppfinningen avser medicin, nämligen sexologi, liksom för preventivmedel med inbyggt stimulerande medel.

Det finns en metod att påverka kroppens psykiatriska och neuropsykiatriska förmåga (RU, patent 2081637, A 61 N 1/36, Tidigare 06/06/1996, publ. 06/20/1997) som består i att applicera en elektrisk signal från kroppens insida med en signal av en pulserad form från en mobilströmkälla till den nervösa slutet av mag-tarmkanalen för behandling av patienter med sexuella och affektiva problem. Effekten av att producera en ström på upp till 50 mA vid en frekvens av stimulering från 4 Hz till 40 MHz.

Metoden har följande nackdelar. Påverkan på den sexuella sfären utförs utanför zonen av könsorganens plats, d.v.s. indirekt, vilket minskar metodens effektivitet. Dessutom har stimuleringsparametrarna ett orimligt stort område, vilket inte är fysiologiskt, och det finns ingen synkronisering av den elektriska effekten med rörelser under coitus.

Det är även känt ett sätt att stimulera erogena zoner hos kvinnor under samlag (RU, patent 2100011, A 61 B 17/00, före. 10/17/1996, publ 12/27/1997). Metoden består i att bilda ett hål i hanteln av manlig penis, som tjänar till att fixa ytterligare mekaniska stimulerande strukturer som påverkar de erogena zonerna i klitoris och vagina.

Metoden har följande nackdelar. Genomförandet av metoden är förknippat med kirurgiskt ingrepp i könsorganen, vilket riskerar att inte bara orsaka fysiskt men också psykiskt trauma. Dessutom är det svårt att föreställa sig att ytterligare stimulerande strukturer, som är fasta på penisens huvud, kan stimulera klitoris under coitus. Detta strider mot könsorganens anatomi och har därför låg effektivitet.

Båda kända metoder tillhandahåller emellertid inte preventivskydd.

Känd stimulator för sexuella förnimmelser (RU, patent 2106836, A 61 F 5/41, tidigare 02.02.1994, publ 20.03.1998). Stimulatorn innefattar ett elastiskt element som ligger i penisens urinrör, med utbytbara lockiga stimuli av en kvinnas vagina eller livmoder. I enheten under coitus stimuleras kvinnans erogena zoner.

Anordningen har följande nackdelar. Stimulatorns placering i penis urinröret stör människans utlösning och kan orsaka smärtsamma känslor just nu och senare även en sjukdom som minskar värdet av enheten.

Kända stimulator-sensationer (RU, patent 2078552, A 61 F 5/41, före 06/01/1993, publ 10.05.1997). Stimulatorn är ett bälte med hårstimulansmedel, som har en yttre hylsa för att rymma en borttagbar patogen U-formad och fixeringsanordning.

Anordningen har följande nackdelar. Stimulatorn har en komplex enhet och komplex applikation, vilket minskar möjligheten till massproduktion och minskar också effektiviteten av applikationen, eftersom På grund av den stora förberedande tiden kan sexuell upphetsning minska avsevärt.

Dessutom har båda kända enheterna inte skydd mot preventivmedel.

Syftet med uppfinningen är att öka applikationens effektivitet samtidigt som säkerhet och preventivmedel förbättras.

Den utvecklade metoden och enheten kan avsevärt öka sexuell tillfredsställelse hos partner under samlag och samtidigt säkerställa säkerhet och preventivmedel genom att införa synkron elektrostimulering av partnerens sexuella organ under coitus med hjälp av en speciell kondom.

Problemet löses genom att utveckla en metod för att stimulera könsorganen med samtidig preventivmedel, inklusive användning av kondom och synkron elektrostimulering av könsorganen hos en man och en kvinna. I detta fall utförs stimulering under coitus med en konstant eller pulserad spänning av 1-9 V genom elastiska längsgående diametralt motsatta elektriskt ledande element som är delar av kondomen och är anslutna till olika poler av strömkällan. I detta fall separeras de ledande delarna av kondomen med en icke-ledande del längs produktens längdkomponent. Synkroniseringen av effekten säkerställs genom intermittent spänningsförsörjning vid kroppens kontakt.

En anordning för att genomföra metoden innehåller en kondom och en spänningskälla, kondomen består av två elektriskt ledande delar och en icke-ledande mittdel, dessutom införs en synkroniserare dessutom i anordningen, medan de elektriskt ledande delarna är anslutna till olika poler av spänningskällan genom synkroniseraren.

Den första och andra ledande delen av kondomen är diametralt motstående och förbunden med en icke-ledande del, vars bredd är 10-15 mm.

En mekanisk normalt öppen kontakt eller en optokopplare med en öppen optisk kanal används som en synkroniserare.

En galvanisk mikrobatteri används som en spänningskälla.

Ett piezoelement kan användas som en spänningskälla och synkroniseringsenhet.

Spänningskällan och synkroniseraren kan göras avtagbar och placeras i en mikrobehållare installerad vid kondomens botten.

Det är känt att elektrisk stimulering av hud och slemhinnor hos en person leder till en förbättring av blodcirkulationen och blodtillförseln i kontaktzonen, bidrar till muskelkontraktil aktivitet och dessutom kan det uppstå behagliga känslor vid nerveändamål. Som våra studier visar är värdet av den minst upplevda spänningen 1 V, det maximala, men bekväma värdet är ca 3 V, det maximala tolererbara värdet är 9 V. Synkroniseringen av effekten med ögonblicket av kroppsinriktningen under coitus bidrar till högre sexuell tillfredsställelse.

Det är känt att under coitus vid tillstånd nära orgasm observeras en ökad elektrisk potential på ytan av slemhinnorna hos personen (munnen, vagina), som överförs till partnern, främjar ömsesidig upphetsning och starkare sexuell tillfredsställelse. När man använder en kondom, som vanligtvis är tillverkad av icke-ledande material, berövas mannen och kvinnan den nödvändiga återkopplingen i penis och vagina, medan nivån på tillfredsställelse minskar. Genom att utföra elektrisk stimulering synkront med kroppens tillvägagångssätt kan deras sexuella tillfredsställelse förbättras samtidigt som möjligheten till preventivmedel upprätthålls.

En anordning för att genomföra förfarandet enligt föreliggande uppfinning innefattar (se fig 1) en kondom bestående av elektriskt ledande delar 1 och 2 av ledande elastiskt material och icke-elektriskt ledande del 3 som skiljer dem.

Materialet i de elektriskt ledande delarna kan tillverkas av tre skikt med ett yttre och ett inre skikt av det avsatta ledande materialet, exempelvis av metall.

Materialet hos de elektriskt ledande delarna kan innefatta elektriskt ledande filament av modifierat kol eller grafit.

Den icke ledande delen av kondomen 3 kan vara gjord av latex, mjukad polyvinylklorid, polyuretan. Kondomen försörjs med en spänningskälla 4 ansluten till kondensens 1 och 2 elektriskt ledande delar genom synkroniseraren 5. Bredden av kondomens 3 icke-ledande del är 10-15 mm och de motsatta delarna 1 och 2 är anslutna till olika poler av spänningskällan 4 genom synkroniseraren 5. As synkroniseraren 5 kan användas normalt öppen mekanisk kontakt, fixerad på kondomens öppna ände, eller placerad i samma optokopplare med en öppen optisk kanal. En galvanisk mikrobatteri eller ett piezoelement kan användas som en strömkälla. I det senare fallet utför det piezoelektriska elementet samtidigt funktionerna för en strömkälla och en synkroniserare.

Synkroniseraren 5 används för att säkerställa spänningsförsörjningen från källan 4 till de elektriskt ledande delarna 1 och 2 vid tidpunkten för kroppens kontakt. Ingen spänning appliceras före kontakt. När närmar sig synkroniseraren stängs kontakterna. Synkroniseraren är en kontrollerad kontakt, vilken i utgångsläget (före kroppsinflygningen) bryter strömströmkretsen. (VI Ivanov och andra. Halvledare och optoelektroniska apparater. Handbok. Energoizdat, 1989, s. 365). Synkroniseringskontakter kan göras i form av tunn trådantenn separerad med 1-2 mm.

Sålunda levereras spänningen på de elektriskt ledande delarna 1 och 2 inte ständigt, men endast vid kroppens kontakt, omvandlar spänningskällans 4 spänningskälla till intermittent (pulserad). Synkroniseraren utför bara rollen som en sådan omvandlare.

En optokopplare med en öppen optisk kanal kan användas som en synkroniserare (V.I. Ivanov, et al., Halvledare och optoelektroniska enheter. Referensbok, Energoizdat, 1989, s. 340). Optokopplaren består av en LED (sändare) och en fotodiod (mottagare). De rumsliga riktningarna för överföring och mottagning av ljussignalen är parallella, så i inledande tillstånd påverkar de inte varandra. När man närmar sig en optokopplare av en reflekterande yta (till exempel en partners kropp), lysdiodsignalen som reflekteras från den, kommer vid någon tidpunkt redan in i fotodioden. I detta fall börjar fotodioden som påverkas av denna signal att utföra. Ju närmare den reflekterande ytan desto bättre fotodiod leder ström och därigenom stänger kretsen från spänningskälla 4 till elektriskt ledande delar 1 och 2. Optokopplarens konstruktion i en förpackningslös design är miniatyr (storlek 1-2 mm) och kan byggas in i mikrocontainern.

Spänningskällan och synkroniseraren kan avlägsnas i syfte att deras efterföljande användning och sänka kostnaden för produkten.

Enheten fungerar som följer. Efter att ha satt den på penisen är mankondomen ansluten till spänningskällan 4 genom synkroniseraren 5. Samtidigt placeras spänningskällan 4 med synkroniseraren 5 i en mikrocontainer speciellt gjuten vid basens kondom. När penis sätts in i slidan i det ögonblick då kropparna närmar sig kroppen utlöses en synkroniserare 5. Som ett resultat sätts spänningen, exempelvis 3 V, från källan 4 till kondomens elektriskt ledande delar och strömmen strömmar genom följande krets:, vaginans och penisens vägg, den andra delen av kondomen, synkroniseraren 5, spänningskällans negativa pol. Flödet av intermittent ström utanför kondomen stimulerar kontraktiviteten hos musklerna i vagina, förbättrar blodcirkulationen och ökar kvinnans trevliga känslor. Strömflödet inuti kondomen ökar blodets fyllning och penisens sexuella tillfredsställelse. I detta fall utför kondomen som helhet funktionen av preventivmedel, vilket säkerställer säkerheten hos sexuella kontakter.

Således ökar den utvecklade stimuleringsmetoden för könsorganen och anordningen för dess genomförande sexuell tillfredsställelse med samtidig preventivmedel och ger hög effektivitet, säkerhet, prestanda av preventivfunktioner, enkel produktion och användning, liksom hög effektivitet.

UPPFINNINGENS FORMULA

1. Metoden för stimulering av könsorganen, innefattande stimulering av partnerens reproduktionsorgan, kännetecknad av att stimuleringen utförs synkront under coitus med en konstant eller pulserad spänning av 1-9 V, med användning av en kondom gjord av elastiska längsgående diametralt motsatta elektriskt ledande delar åtskilda av en icke-ledande mittdel och ansluten till olika poler av spänningskällan, medan matningsspänningen utförs genom synkroniseringen vid tidpunkten för kroppens kontakt.

2. En anordning för att genomföra metoden, kännetecknad av att den innehåller en kondom utrustad med en spänningskälla, består kondomen av två elektriskt ledande delar och en icke-ledande mittdel medan de elektriskt ledande delarna av kondomen separeras av en icke-elektriskt ledande del längs produktens längdgeneratris; synkroniseringsenheten, och kondensens elektriskt ledande delar är anslutna via en synkroniserare till olika poler av spänningskällan.

3. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att de elektriskt ledande delarna är diametralt motstående och förbundna med en icke-elektriskt ledande del, vars bredd är 10-15 mm.

4. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att som en synkroniserare med användning av mekanisk normalt öppen kontakt.

5. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att synkroniseraren använder en optokopplare med en öppen optisk kanal.

6. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att som en spänningskälla med användning av en galvanisk mikrobatteri.

7. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att piezoelementet används som en spänningskälla och synkroniseringsenhet.

8. Anordningen enligt s. 2, kännetecknad av att spänningskällan och synkroniseraren är gjord avtagbar.

9. Anordning enligt krav 2, kännetecknad av att spänningskällan och synkroniseraren placeras i en mikrobehållare installerad vid kondomens bas.

Utskriftsversion
Publicerad 24 juni 2007

sjukgymnastik

Sjukgymnastikbehandling av anorgasmiska patienter reduceras huvudsakligen till utnämning av procedurer som orsakar hyperemi hos könsorganen och därmed bidrar till erotiseringen av kvinnan. Sjukgymnastikförfaranden spelar endast en mindre roll i behandlingen och kan ordineras i samband med andra aktiviteter. Klinisk övning visar att med anorgasmi är det mest effektiva och rekommenderas därför:

gynekologisk massage, där stimulering av erogena zoner orsakas och psyko-erotisk excitabilitet ökar (3-5 sessioner).

vibromassage av ingången till vagina hos de kvinnor i vilka detta område är en erogen zon (3-5 sessioner).

Massage ökar den allmänna psyko-erotiska excitabiliteten hos en kvinna, övertygar henne om att hon är "inte kall", kan ge psyko-erotiska känslor, låter henne bättre förstå vilken typ av sexuell stimulans hon behöver och det som gör det lättare att uppnå orgasm under sexuell intimitet. Men experter rekommenderar att inte en kvinna ska få orgasm med hjälp av en massage, eftersom det kan dölja risken för lutning för denna procedur.

heta vaginala duschar (temperatur 42-45 ° C)

bevattning med mineralvatten, speciellt narzan,

bäckarbottnar under vilka stimulering av erogena zoner är möjlig.

lera terapi ("trosor" och vaginala tamponger),

genital diatermi (vaginal diatermi -12 sessioner om 20 minuter dagligen under de första 12 dagarna efter menstruationstiden)

darsonvalisering av de yttre könsorganen - 12 sessioner varannan dag.

Vid utnämning av lokala förfaranden bör man räkna med kvinnornas känslor, eftersom en negativ inställning till förfaranden kan försvaga den terapeutiska effekten. Man bör komma ihåg att den absoluta kontraindikationen för termiska förfaranden är livmoderfibrer.

Enligt ryska kliniker - medicinska sexologer med många års erfarenhet av klinisk praxis - R. Beleda och V. Taktarov är laserterapi ett effektivt sätt att hjälpa till med att söka efter en orgasm. Det eliminerar neuroendokrina störningar, reducerar signifikant nivån av berusning (inklusive läkemedel eller lugnande medel), har en anti-stress-effekt, reglerar nervös excitabilitet, lindrar överarbete, minskar inflammation och stagnation i lilla bäckenet, har antiinfektionseffekt. (Beleda R.V., Taktarov V.G., 2004).

Vid behandling av anorgasmi med laserreflexterapi är det nödvändigt att beakta den vegetativa cykliken och fasen av menstruationscykeln, eftersom det allmänt är accepterat att kolinergisk innervering råder i den proliferativa fasen av menstruationscykeln medan adrenerg i sekretionsfasen. På grundval av detta, i första fasen, är meridianerna som ligger på kroppens inre yta, parasympatiska och i andra - på utsidan sympatiska. I detta fall har meridianerna som passerar från yttre sidan till det inre en balanseringseffekt och är aktiva i mellanperioder, under perioder av fasbyte. Med detta i åtanke, börjar behandlingen av laserreflexbehandling vid behandling av de flesta typerna av sexuella störningar hos kvinnor från den 4: e till femte dagen i menstruationscykeln och slutar den 15: e till 17: e dagen. Beroende på de kliniska indikationerna används olika pulsrepetitionshastigheter: från 2 till 20 Hz - lugnande effekt, 80 Hz och högre - tonisk.

Följande är författarens (Beleda R.V., Taktarov V.G., 2004) rekommendationer om läget för laserpickning och användning av laserreflexterapi:

Beroende på kliniken, genomföra en laserpickning, använd en lugnande eller tonisk effekt. Utmärkta resultat erhålls genom att kombinera med rationell psykoterapi, auto- och hypnosförslag och vitaminterapi. När du gör ett recept börjar effekten från punkterna i den allmänna åtgärden, då är kroppens kroppspunkter, lägre tredjedel av buken, inre lår och benen anslutna.

specifika kroppspunkter:

E36, P7, R6; R7, R10 (vanligtvis kvar), VC4, EZO, RP10, VC3,

RP6, VIl, RP10, K14, VC4, VC7, VO3, VO4, VO20, MC6, VO3, VO4,

AR56.AR55, AR58, AR95, AR79 (20-30 sekunder per punkt).

Bestrålning: högst 5 olika punkter, och i kombination med andra metoder, 2-3; Den totala tiden för laserpickning är 3-5 minuter; bestrålningsmetoden är stabil, bättre med ett lasermunstycke; för en kurs på 8-14 laserpekningsrutiner.

Om det behövs, upprepa kursen efter 1 månad.

Ungefärligt schema av laserreflexbehandling:

1: a dag: E36, P7, R6; AR56;

2: a dag: R7, RIO, VC4; AR55;

3: e dag: EZO, RP10, VC3 AP55, AP58;

4: e dag: RP6, VI1, RP10, AP95;

5: e dag: R14, VC4, VC7, AP79;

6: e dag: VG3, VG4, VG20, AP58;

7: e dag: МС, VG3, VG4, АР95;

8: e dag: RP6, Gil I, V28.

Med anorgasmi är behandlingsregimen fullt implementerad, sedan utförs flera ytterligare procedurer, upprepade gånger upprepar effekten på RP6-, VC4-, VC6-, VC7-poängen i 30 sekunder var och en förlänger kursen till 14 procedurer. Vidare visas strålningen hos vagina och dess inre yta i kontakt med spegelfästet.

3-4 veckor efter slutet av laserpunktpunkten, kan intravaginal bestrålning utföras för att konsolidera resultaten, kombinera den med bestrålning av vagina och lårens inre yta.

Ytterligare läget för laserterapi:

Vagina cirkulära områden (flera fält, med hjälp av en spegelfäste från ett avstånd av 1-2 cm från ingången till vagina i 3-5 minuter);

Vagina för skeden (en eller två fält med spegel eller dermatologisk fastsättning i 2 minuter per procedur, kontakt eller från ett avstånd av ca 1 cm);

Vulvans yta (stabil kontakt med ett litet spegelmunstycke (måttlig strålningsintensitet) eller långt bort från ett kort avstånd med en stor spegelmunstycke (låg intensitet med stor bestrålning), stabil kontakt med ett universellt optiskt munstycke eller dermatologiskt munstycke (stark intensitet med litet bestrålningsområde), bestrålad med flera fält i 1 minut vardera, upp till 5 minuter totalt)

Vagina främre zon (med ett universellt munstycke infört i vagina till ett djup på 1-1,5 cm i 3 minuter;

Introitus-området (ingången till vagina, använd ett spegelmunstycke på avstånd på ca 0,5-1 cm i 2-3 minuter eller använd optiska munstycken i kontakt samtidigt)

Skrotområdet (i 3-5 minuter med 1-2 fält med kontakt för spegelkoppling).

Procedurer utförs dagligen eller varannan dag, från och med 5-6 dagar i menstruationscykeln. Under proceduren bestrålas 2-3 områden och ändrar deras kombination. Procedurens totala tid är 3-5 minuter, och kursen kräver 5-7 procedurer.

I denna metod för laserterapi rekommenderas att man använder en lågfrekvent (2-4 Hz) exponering för laserstrålning med en våglängd på 1,3 mikron med en effekt på 0,3-0,5 mW med en exponeringstid på upp till 30 s per punkt. Vidare visas bestrålningen av vagina och innerlårens vestibul med hjälp av kontaktspegelbar teknik (våglängd 0,89 μm, IM (pulsffekt) 5-8 W, PI (pulsfrekvens) 80-150 Hz, 4 minuter lång. (Se: R. Beleda, V. G. Taktarov, 2004).

Dessa rekommendationer bör följas eftersom kandidaten för medicinsk vetenskap är en ledande forskare Beleda Rostisav Vasilievich är den äldsta kliniken. Han leder en långvarig sexologisk praxis av patienter i Moskva och utomlands, och har välförtjänt auktoritet bland specialister och förtroende, respekt och uppskattning av patienter.

Elektrisk stimulering av de kvinnliga könsorganen används för ett antal gynekologiska och sexologiska sjukdomar. Anorgasmia är i samma nummer.

Gynnsamma förändringar i kvinnans kropp uppstår på grund av hela komplexet av positiva kvaliteter av elektrisk stimulering - en direkt effekt på musklerna i slidan och livmoderhalsen och en medierad effekt på ryggmärgs och hjärnans strukturer. Periodiska pulser av elektrisk ström orsakar sammandragning av muskelfibrer i vagina och livmoder, vilket resulterar i förbättrad cirkulation av bäckenorganen, utflöde av stagnerat blod och sönderdelningsprodukter, puffiness försvinner och nervledningen återställs (en gynekologisk massageanalog). Dessutom överförs stimulering av nervändarna i livmoderhalsen eller bakre vaginala valvet med impulser av elektrisk ström indirekt till hjärnstrukturerna (den så kallade cervikal-hypofys-hypotalam-reflexen), vilket i sin tur leder till normalisering av äggstocksfunktionen.

Elektrisk stimulering har en medierad effekt på alla delar av kvinnans sexuella reaktivitet, men är särskilt aktiv för att påverka störningar i samband med könsorganen. Brott är möjliga med anatomiska förändringar i könsorganen (medfödd eller förvärvad), försvinnandet av orgasmen eller försvinnandet av känslor efter trauma, operation, förlossning (vanligtvis patologisk, stort foster, snabb leverans, tång, episoder eller perineotomi, brist på födelsekanalen), smärta under samlag, cicatricial förändringar av erogena zoner, minskande känslighet, svaghet i bäckensgolvet och perineumets muskler, uteblivenhet och prolapse av skeden och livmodern. Vaskulära störningar (cirkulationssvikt och nedsatt bäckens vaskulär ton) försämrar nervanslutningens känslighet, och impulseffekten på väggarna och bakre vaginala valv orsakar sammandragning av muskler, kärl och nervändar, det vill säga en typ av mikromassage hos kvinnliga könsorganen äger rum.

Den terapeutiska effekten av elektrostimulering är att förbättra bäckens blodcirkulation, återställa ledningen av nervimpulser, anestesi, öka känsligheten hos erogena zoner. Effekten rekommenderas när ytterligare stimuleringszonen finns på vaginans bakre vägg, på ett avstånd av 2-3 cm från ingången till vagina, samt områden som ger de trevligaste känslorna att varje kvinna bestämmer sig individuellt eller väljer tillsammans med den behandlande läkaren. Det är möjligt att genomföra en sådan stimulans omedelbart före samlag som ett "förberedande" förfarande ökar risken för en orgasm. Effektiviteten av elektrisk stimulering enligt utvecklarna av vissa enheter kan nå 65-70% ("Endoton-01B", "Intraton-3", "Eliman-101", "Erectron" osv.) På grund av designfunktionerna är en verklig möjlighet att expandera användningen av elektrostimuleringsmetod vid hembehandling.

LiveInternetLiveInternet

-kategorier

 • DECOR (144)
 • Dialog med änglarna (110)
 • BODY CARE (92)
 • Färdigheter LYUYUBOV (76)
 • INTERERINGSHUS (61)
 • HUMOR (41)
 • PARFUM (38)
 • MUSIK (38)
 • FITNESS KatyaEnergy (35)
 • HYDRAULIKKEMISK (32)
 • SLOWERS (30)
 • Dekorativa kuddar - idéer (20)
 • DANCES (19)
 • MÅLNINGAR (16)
 • CLAY (15)
 • KOSMETIK (14)
 • Hur man arbetar med änglar (13)
 • Träkärning (10)
 • KOMBINERING AV BLOMMOR (9)
 • FITNESS (9)
 • Den astrala världen avslöjar hemligheter (9)
 • KROSSED BRODERING (7)
 • silikonformar för bakning (6)
 • Frisyrer (5)
 • SEWING MACHINES (5)
 • BOWLS (4)
 • BÖKAR (4)
 • BLANKET (3)
 • BEAD EMBROIDERY (3)
 • Valeria Sinelnikova (2)
 • HUNDAR (2)
 • Parabeller (2)
 • S.N. Lazarev (2)
 • Garn (1)
 • Överföring ensam med alla (1)
 • MY CITY (1)
 • Stickning Sjalar (0)
 • katter (0)
 • Uppvärmning av radiatorer som ett inslag av inredning (0)
 • REPARATION I HUSET (0)
 • MAT (2786)
 • KULINÄR MAT (1)
 • MAT 1 DISH (24)
 • MAT 2 SKADOR (210)
 • MATSKÖST (59)
 • MUSHROOMS MAT (21)
 • MATROLLAR (69)
 • MATSTEST (34)
 • MATKÖSTSTICKAR (8)
 • SÄRSKILDA MATSKÄLLOR (66)
 • Pannkakor MAT OCH ALADER (105)
 • SALADMAT (131)
 • MATSMEDEL (23)
 • LUFTGRILL (11)
 • PIE MAT (521)
 • MAT PIEROG SWEET (201)
 • PIE VEGETABLE MAT (101)
 • Matkaka (478)
 • MATSKRAV (62)
 • Matpudding (6)
 • PIE (152)
 • KEKS (199)
 • PIZZA (85)
 • Zapikanki (91)
 • SCROLLS (22)
 • Fläckar (92)
 • KOKOR (303)
 • PIE OCH CANDIES (169)
 • DECORATION OF TABLE (26)
 • Sås (35)
 • MATBRUK (12)
 • SEWING CURTAINS (14)
 • SEWING PIZHAM (12)
 • SEWING STOFFER STICKERS STITCHES (10)
 • SEWING SPORT COSTUME (2)
 • SEWING BAGS (0)
 • SEWING DRESSES (33)
 • SEWING YEBRA (10)
 • SEWING PANTS (2)
 • SEWING JACKET (2)
 • BLINDS SEWING (2)
 • SEWING COATS (3)
 • FILM (317)
 • SERIALER (48)
 • KOMMENTAR (147)
 • HORROR (13)
 • MELODRAMA (95)
 • DRAMA (73)
 • FONDEN (52)
 • TALER (30)
 • TRILLER (32)
 • CARTOONS (11)
 • Äventyr (31)
 • FILM NYA ÅR (3)
 • KNÄRDKLÄPP (647)
 • BARNSTÄNDNING (500)
 • KNITTING SWEATER (436)
 • Trikåtröjor, toppar (391)
 • KNITTING NAPKINS (215)
 • Stickning plätera (188)
 • KITTING KOVRIKI (162)
 • KNITTING BOLERO (152)
 • STRÄNGPACKAR (135)
 • STRÄDNINGSVÄSKOR (125)
 • KNÄRDSKAPSKÄRVAR (109)
 • STRÄDER SKIRTS (100)
 • Stickmönster för ekrarna (55)
 • STRÄDERSSOCKOR (57)
 • STRÄDPATTER FÖR HÖG (40)
 • KNITTING HATS (34)
 • KNITTING GETRA (25)
 • Trikå Herrtröja (20)
 • KNITTING ABAJUR (10)
 • KNITTING GORLOVINA (14)
 • STRÄNGNING AV BANDSKANT (10)
 • KNITTING DUPLET (4)
 • KNITTING blommor (3)
 • KNÄRNINGSSLIPPERS (1)
 • KNITTING Video stickning lektioner (0)
 • COAT KNITTING (22)
 • KNITTING SHAWL (5)

-Tags

-musik

-Sök via dagbok

-Prenumerera via e-post

-vänner

-Vanliga läsare

-statistik

Metoder för stimulering av penis

De tekniker som beskrivs nedan, allmänt benämnda "pre-fingering", används av de flesta par för ömsesidig särskild upphetsning före samlag. Pre-weasels anses ofta som något som enbart härrör från en man: han måste åta sig något som borde luta partnern till samlag. Det betyder vanligtvis att en man inte behöver eller inte behöver en sådan stimulans att han alltid och under alla förhållanden är redo för sexuell verksamhet. Denna åsikt är felaktig - för att komma till ett tillstånd av sexuell upphetsning behöver män ofta omedelbar stimulans, särskilt när de blir äldre. En sådan attityd berövar dessutom män med en mängd sexuella känslor, som skiljer sig kvalitativt från känslor direkt under samlag.


Båda parterna bör behärska stimuleringstekniken, inte bara för att ge fördjupade smärtor, utan också för ett alternativ till samlag. De kommer att vara användbara när samlag är omöjligt, till exempel i samband med en av partnerns sjukdom eller i samband med menstruation. Slutligen kan du helt enkelt lägga till ett element av nyhet och mångfald i ditt förhållande, speciellt när tid och plats gynnar det.

Ta initiativet


Om du vanligtvis känner dig obekväm på intimitet och till och med tanken på aktiva sexuella aktiviteter som syftar till en partner, stubbar eller skrämmer dig, är det bättre att säga till dig själv att det här är övningar från vilka du ska börja. Koncentrera åtminstone tillfälligt på övningarna. Mest troligt behöver du inte speciella instruktioner om hur man visar uppmärksamheten på din partner, eftersom de flesta tenderar att ha en instinktiv önskan att krama, kyssa och smeka en älskad. Emellertid bör tekniken för genital stimulering läras, ingen kvinna kan förstå det, baserat på ren intuition. Med den här tekniken kan du få en partner till ett spänningstillstånd, skickligt använda dina händer eller mun, förlänga sin sexuella upphetsning och slutligen få honom till orgasm.

Stimulering av penis för hand


Möjligheten att stimulera penis är den mest användbara konst som en kvinna kan äga, och din partner kan lära dig detta. Nästan säkerställde han sig för onani, så han känner till de mest känsliga platserna, graden av tryck och rytm som bäst ger upphov till sin sexuella upphetsning. Erbjud honom att börja rikta din hand tills du själv gör det framgångsrikt. Om du är för stängd för att fråga honom om hjälp, och han är för långsam för att ge dig instruktioner, kommer tipsen nedan att ge en bra grund för att behärska denna konst. Ändå kommer du att uppnå bästa framgång så fort du kan tala fritt med varandra.

Stimulering av penis för hand

Ställningsval

Erfarenhet hitta en position som låter dig framgångsrikt genomföra stimuleringen utan att uppleva trötthet och obehag.

Rytmförbättring

Oavsett om partnern vill att dina rörelser ska vara snabba eller långa, kommer han nästan alltid att föredra en vanlig rytm till en ojämn, fluktuerad.

han föredrar en vanlig rytm till en ojämn, tveksam

Penis mellan bröstkörtlarna

Du kan få mildt nöje för dig själv och din partner genom att klämma penis något mellan bröstkörtlarna så att det lätt kan klämma mellan dem.

Penis mellan bröstkörtlarna

Andra manuell stimuleringsteknik

Ovanstående tekniker leder sannolikt till att du effektivt leder din partner till orgasm. Det finns emellertid många andra tekniker för manuell stimulering av penis, som endast är begränsade av din fantasi. Till exempel kan du försöka "rulla" penis mellan palmerna, klämma och slappna av, applicera lätta, svaga slag med fingrarna till speciellt känsliga ställen i huvudet eller "kam" med fingertopparna från sida till sida på trollet, vilket orsakar denna mjuka vibration. Experimentera, du kan ackumulera en bred repertoar av tekniker eller avslöja åtminstone vad din partner föredrar.

Effektiv elektrostimulering av prostata

Urologisk praxis visar att prostata sjukdomar ofta diagnostiseras bland den manliga befolkningen, så problemet förtjänar särskild uppmärksamhet. I hela världen används prostataelektrostimulering framgångsrikt, och har därför fått stor användning. Metoden är inte en individuell behandlingsmetod, den används som ett komplement till läkemedelsbehandling, vilket ökar effekten för att säkerställa den mest snabba återhämtningen.

Denna procedur består i att kroppen utsätts för elektrisk stöt.

Under denna behandling aktiveras kapillärerna i vävnaden, lokal immunitet aktiveras och blodcirkulationen förbättras. Det är viktigt att svullnaden i vävnaden minskar vilket bidrar till läkningsprocessen. Den positiva effekten av en liten ström har uppmärksammats för länge sedan, och i antiken brukade healare akne och elektriska strålar för medicinska ändamål.

Modern vetenskap låter dig styra styrkan i dagens ström, el används aktivt i många medicinska discipliner. Dessutom används strömmen inte bara som ett sätt att stimulera muskler och vävnader. Som regel används elektroden under elektrofores för att injicera läkemedel i lesionen. Elektrisk stimulering har maximal effekt när en effekt på nervfibrer och muskelvävnad krävs. Under påverkan av strömmen reduceras vävnaden med våld, organs aktivitet, såväl som metaboliska processer, blir mer uttalad. Samtidigt observeras en minskning av frekvensen av sklerotiska förändringar, inbromsningen av atrofi sänks.

Vid genomförande av prostataelektrostimulering

Förfarandet säkerställer regenerering av skadade vävnader, normaliserar deras funktion. Ofta ordinerar läkare elektrostimulering av prostatakörteln till patienter med diagnos av urinrit, såväl som lidande från kronisk prostatit. Det bör noteras att ett sådant förfarande som elektrostimulering av prostatan används i ett komplex, vilket kompletterar de traditionella metoderna, medicinska. För att erhålla en uttalad terapeutisk effekt appliceras flera tekniker samtidigt.

Elektrostimulering av prostata utförs endouretral och endorektal. Detta innebär att för att säkerställa ett snabbt och effektivt resultat är det nödvändigt att producera en inverkan i komplexet för att täcka alla led i sjukdomen. Elektrostimulering utförs i följande fall:

 • med metaboliskt syndrom;
 • i händelse av klagomål om kronisk bäckensmärta
 • med utvecklingen av kronisk prostatit;
 • med infertilitet
 • med kronisk prostatit infektiös;
 • med för tidig utlösning.

Vid behandling av prostatit är elektrisk stimulering av särskild betydelse, eftersom förfarandet ökar kloningens tonhöjd, förbättrar mikrocirkulationen i prostata och bidrar till en ökning av sexuell aktivitet.

Hur utförs proceduren?

För endouretral stimulering används en kateter, vilken är en elektrod. En sådan kateter införs i urinröret medan en annan elektrod är fäst vid coccyxområdet. Patienten tar samtidigt en bakre position, benen är böjda. Justering av strömmen görs manuellt, läkaren styrs av patientens känslor. Strömmen av strömmen tillsätts tills mindre obehag uppträder. När det gäller endorektal elektrostimulering utförs den med en tom tarm, är det viktigt att blåsan också släpps. Rektala elektroder har en annan storlek, de väljs individuellt för varje patient.

I denna situation är en elektrod fixerad i puben. Läkaren introducerar den andra elektroden till patienten i anuset. För proceduren finns två lägen, deras intensitet beror på patientens smärtgräns. Varaktigheten av ett förfarande från 7 minuter kan förlängas till 17 minuter. Hur många besök kommer att krävas, specificerar doktorn fallet. Det bör understrykas att elektrostimulering endast kan utföras av en specialist. Om du efter ett sådant förfarande känner dig ömhet, var då säker på att berätta för urologen.

Resultaten av behandling med elektrostimulering

Vid behandling med elektrostimulering rapporterar 86% av patienterna snabba och synliga förändringar. Smärt syndrom försvinner, processen med urinering normaliserar. Dessutom återställs normal sexuell aktivitet i allmänhet. Vid användning av tekniken behandlas kroniska former av prostatit och uretrit snabbt, men farmakoterapi ingår alltid i den komplexa behandlingen. Elektrisk stimulering tillåter dig också att eliminera de biverkningar som uppstår med denna sjukdom. Det bör noteras att effektiviteten av behandlingen är högre om kampen mot sjukdomen startas utan dröjsmål. Patienten ska inte missa de föreskrivna förfarandena, och urologens rekommendationer måste följas strikt.

Det finns ett antal kontraindikationer för elektrostimulering, och denna faktor måste beaktas. Således utförs förfarandet inte om patienten lider av akut prostatit, om det finns en prostataabsess eller en malign neoplasma. Dessutom anses en kontraindikation vara förekomsten av akut inflammation i ändtarmen, rektumets cancer.

Funktioner av elektrostimulering

Ett sådant elektrostimuleringsförfarande används nu allmänt i urologi, det är ofta föreskrivet för patienter som lider av prostata sjukdomar. Så, för denna sjukdom kännetecknas av snabb återhämtning, försvinnandet av smärta, efter 2 eller 3 sessioner av elektrisk stimulering. Det är viktigt att notera att sådana återhämtningsperioder hänför sig till fall där behandlingen startas utan dröjsmål. Om saken är igång krävs för att få den önskade effekten ett större antal procedurer. Elektrostimuleringen av prostata utförs endast av den behandlande läkaren, och patientens oberoende användning av apparaten är oacceptabel.

Olämpliga åtgärder kan skada tarmslimhinnan och körtlarna, och i detta fall kommer hälsan att skadas allvarligt. Ibland jämförs elektrostimulering med en rektal fingermassage, men i detta fall är hela körteln inblandad, och inte bara en vägg. Om kursen är klar förbättras hälsotillståndet avsevärt, det finns inga obehagliga biverkningar av elektrostimulering och patienten återhämtar sig.

Dela det med dina vänner och de kommer definitivt att dela med dig av något intressant och användbart! Det är väldigt enkelt och snabbt, klicka bara på den serviceknapp som du använder mest: